ຄໍເລັກຊັນ: ໝອນນ້ອຍ

ໝອນຄໍຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ໝອນຫົວໃຊ້ກັບທີ່ນອນໃຫຍ່.