ຄໍເລັກຊັນ: ໝອນບໍ່ໃສ່

Pillow ແລະ Mattress ໄທ Unfilled